Čo je to esej?

Esej je literárny útvar, ktorý v sebe spája prvky voľnej úvahy a opisu spoločenských či prírodných javov s rôznym stupňom argumentácie a presviedčania. Slovo esej pochádza z francúzskeho essayer, teda skúsiť. Už tento výraz napovedá, že ide o texty, ktoré majú pomerne voľnú štruktúru.

Eseje môžu byť rôzneho typu. Niektoré, ktoré majú formu voľnej úvahy, nazývame zamyslením. Naopak, táto webová stránka sa zaoberá najmä typom eseje, ktorá sa nazýva výkladová esej, občas sa jej tiež hovorí akademická.

Medzi jej hlavné črty patrí to, že sa opiera o fakty a ich analýzu. Má teda pomerne blízko k novinárskym žánrom, napríklad k publicistike.

Esej v praxi

V niektorých krajinách, najmä vo Veľkej Británii, Spojených štátoch, Kanade či na niektorých druhoch škôl vo Francúzsku je esej dôležitou súčasťou vzdelávania a výchovy.

Ako to funguje? V niektorých predmetoch musia žiaci a študenti namiesto odpovedania pred tabuľou či písania testov vedomosti ukazovať prostredníctvom eseje. Napríklad v dejepise sa dajú vedomosti zisťovať tak, ako to poznáme na našich školách, teda, že študenti odpovedajú na faktografické otázky. „Kedy sa odohrala bitka na Bielej hore?“ alebo „vymenuj hlavné črty rozvoja manufaktúr na našom území!“.

Pri skúšaní formou písania eseje je to trochu inak. Študent dostane otázku. Tá je pomerne široká. Napríklad „Bol vynález parného stroja hlavným impulzom pre štart priemyselnej revolúcie?“ alebo „Mohli za vypuknutie vojny mobilizačné plány generálnych štábov euopskych veľmocí?“. Súčasťou zadania je približný rozsah, aký má esej mať.

Vyučujúci v takýchto prípadoch často netrvá na tom, že otázka, ktorá je témou eseje, má jednu správnu odpoveď. Od študenta ale chce, aby si zistil fakty, vytvoril určitý argument a zrozumiteľne ho podal.

Takýto druh eseje sa nazýva aj výkladová esej (v angličtine expository essay). Nemal by v nej byť počuť hlas autora, teda „myslím si..“ „preto tvrdím“ a podobne. Naopak, text má zväčša neutrálny tón („skúsme si predstaviť“, „pozrime sa teraz na..“).

Vyučujúci môže hodnotiť aj určité literárne kvality diela, napríklad, či text ukazuje dobrú slovnú zásobu, či je písaný pútavým štýlom. Najpodstatnejšie je ale niečo iné. A to, či študent fatkograficky ovláda tému a či vie logicky argumentovať.

Ako vidíme, esej tak učí študentov nájsť si vlastný názor, nie prijímať výklad niekoho iného. Tento názor ale musí byť podopretý faktami. Slúži však aj na vytváranie prostredia, kde sa učíme chápať druhých. Môžeme si totiž porovnávať eseje, a napríklad zisťovať, ktoré fakty som nezistil, ale môj spolužiak áno.

V neposlednom rade písanie esejí podporuje dialóg učiteľa a študenta. Hodnotenie totiž nespočíva len v dávaní známky. V podrobnejšej spätnej väzbe vyučujúci opisuje, na čo študent vo výklade zabudol alebo kde urobil v argumentácii chybu.

Ale môže študenta aj pochváliť za to, že prišiel na zaujímavé súvislosti, na ktoré on, vyučujúci, napríklad doteraz nepomyslel. Študent, samozrejme, na takúto spätnú väzbu môže reagovať. Tým sa otvárajú široké možnosti komunikácie medzi študentom a učiteľom, ktoré presahujú tradičný model vyučovania.

Dôležitá súčasť vzdelávania

Nástroj na overenie vedomostí

Umožňuje vyjadriť názor

Dialóg medzi učiteľom a študentami

História eseje

Esej je typickým prvkom veku renesancie a neskôr osvietenstva. Rôzni učenci sa snažili písomnou formou vyjadriť úvahy filozofického charakteru, alebo sa pokúšali o rozbor prírodných javov či spoločenských vzťahov. Na rozdiel od teologických a filozofických úvah predošlých vekov mala esej hravejšiu formu a bola kratšia.

Azda najznámejšími textami tohto obdobia sú Eseje (fr. Essais), ktoré napísal francúzsky filozof Michel de Montaigne približne v rokoch 1570 až 1592. Práve vďaka nim sa ujal názov esej. Montaigne ich napísal viac ako sto.

Nájdeme medzi nimi eseje s názvami „O smútku“, „O svedomí“, „O výchove detí“, ale napríklad aj „O vônach a zápachoch“. Ich základným odrazovým bodom je skeptické pozorovanie sveta. Montaigne opíše jav a potom sa zamyšľa nad jeho bližšími detailmi či príčinami.

Jeho eseje často obsahujú rôzne pozorovania či anekdoty z bežného života. Nechýbajú citáty múdrych ľudí rôznych vekov. Často používa prirovnania. Dôležitý v jeho textoch je hlas autora, eseje sú jeho osobnou výpoveďou o svete a o tom, akým spôsobom o veciach Montaigne uvažuje.

V esejistickom štýle písal napríklad aj Baldassare Castiglione, autor z územia dnešného Talianska, ktorý napísal sériu úvah o správaní na kráľovských dvoroch s názvom Dvoran. Jeho kniha je populárna dodnes. Podobne sú dodnes čítané texty Španiela Baltasara Graciána, ktoré sa zaoberajú témou múdrosti.

Skutočný rozmach eseje nastal v 18. a 19. storočí v Anglicku. Eseje písali filozofi ako Samuel Johnson, politici ako Edmund Burke a najmä spisovatelia a novinári ako Samuel Taylor Coleridge, William Hazlitt či Thomas de Quincey.

V 20. storočí sa eseje stali typickou formou literárnej kritiky či úvah o spoločnosti. Známymi esejistami v anglicky hovoriacom svete boli napríklad George Orwell či Aldous Huxley. Formu eseje majú aj úvahy povojnových franúzskych intelektuálov ako Jean-Paul Sartre či Raymond Aaron.