Súťaž Esej 2020

Esej 2020 je súťaž, ktorá má hravou formou propagovať písanie esejí ako jeden z možných prístupov k vyučovaniu.

Ako napísať dobrú súťažnú esej

Esej by mala byť výkladová. To znamená, že by ste ju mali písať skôr neutrálnym tónom (skôr napísať „zamyslime sa nad...“, ako „podľa môjho názoru...“). Mala by sa viac zameriavať na fakty ako na dojmy a emócie. Nemala by zdôrazňovať vaše osobné postoje alebo uvádzať príhody z vášho osobného života. Píšte skôr tak, akoby ste dlhým článkom v novinách chceli čitateľovi ozrejmiť určité kľúčové fakty. 

Esej by mala mať jasnú štruktúru. V úvode bližšie rozoberte nastolenú otázku. Napíšte, ako sa vy osobne pozeráte na tému a na ktoré jej aspekty sa budete ďalej zameriavať. V úvode tiež môžete načrtnúť napríklad aj to, z akých zdrojov informácií budete čerpať. Prípadne môžete opísať, prečo je vlastne daná téma dôležitá, prípadne, ako rôzne ju môžu rôzni ľudia vnímať.

Hlavná časť textu by mala mať formu rozvitej argumentácie. Môžete napríklad hneď na začiatku povedať, aké hlavné črty by mala mať ideálna škola a potom ukazovať alebo dokazovať, prečo. Alebo môžete text poňať ako postupné objavovanie školského ideálu tak, že budete klásť otázky, aké ciele by malo vzdelávanie a výchova mať a cez odpovede budete postupne ukazovať, aké črty by mala tým pádom mať ideálna škola. Možné sú aj iné stratégie, je to len na vás. Dôležité ale je, aby mal text štruktúru, v ktorej sa čitateľ bude ľahko orientovať a tiež takú, ktorá ho navnadí čítať až do konca.

Veľmi dôležité je, aby vaša úvaha nebola podložená len dojmami, ale aj faktami. Ak sa dá, uveďte napríklad dôležité vedecké zistenia, štatistiky, názor autority. Veľmi cenné sú vaše pozorovania a to, či sa viete pýtať zaujímavé otázky. 

Porota sa bude tiež pozerať na to, či sa vo svojej úvahe vyhýbate logickým chybám. A najmä na to, ako viete triediť informácie a opísať zaujímavé vzťahy. Takisto je dôležité, aby ste vedeli definovať, o čom presne hovoríte, alebo načrtnúť nejaký koncept či teóriu. Inými slovami, ak hovoríte napríklad o dobrom učiteľovi, je dôležité povedať, čo to vlastne znamená, aká je definícia dobrého učiteľa. 

Text by mal byť aj čitateľsky príťažlivý. To sa dá dosiahnuť rôznymi literárnymi technikami. Na niektorých miestach môžete napríklad použiť rečnícku otázku alebo vyzvať čitateľa, aby sa nad niečím zamyslel. Dobrou pomôckou môžu byť rôzne prirovnania alebo opisy modelových situácií. 

Pozor ale na to, aby mal text určitú ucelenosť. Ak používate skôr odborný tón, spomenúť nečakane vtip môže pôsobiť rušivo. Takisto by bolo pre čiateľa mätúce, ak by ste ho v úvode zavalili štatistikami a neskôr by text nabral skôr formu voľnej filozofickej úvahy. Preto je veľmi dôležité sa na začiatku rozhodnúť, ako presne chcete čitateľa osloviť.

Záver eseje by potom mal zhrnúť vaše zistenia alebo váš názor na danú tému.